Úvodná stránka   l   Produkty   l   Partneri   l   Online poistenie   l   Akcie   l   Kontakt

e.i.com, s.r.o.

Produkty - Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je  poistenie  zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, stanovené zákonom č.381/2001 Z.z...

Kto je podľa zákona povinný uzavrieť zmluvu povinného zmluvného poistenia?
Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako držiteľ alebo vlastník vozidla a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla.

Čo je predmetom povinného zmluvného poistenia?
Predmetom povinného zmluvného poistenia je právnym predpisom stanovená zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe prevádzkou motorového vozidla.

Aké nároky možno uplatniť z povinného zmluvného poistenia?
Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu:

škody na zdraví a nákladov pri usmrtení;

škody vzniknutých poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou vecí

ušlého zisku

účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní vyššie uvedených nárokov

Aké limity poistného plnenia poskytujeme?
Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. V poistnej zmluve je možné dojednať jeden z nasledujúcich limitov poistného plnenia:

Základný limit poistného plnenia:

5 000 000 Eur za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,
1 000 000 Eur za škodu na majetku, ušlom zisku, alebo náklady na právne zastúpenie,
  
 bez ohľadu na počet poškodených

S možnosťou rozšírenia limitu až
6 000 000 Eur za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,
6 000 000 Eur za škodu na majetku, ušlom zisku, alebo náklady na právne zastúpenie, bez ohľadu na počet    poškodených

Aká je územná platnosť povinného zmluvného poistenia?
Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodové udalosti, ku ktorým dôjde počas trvania poistenia na území členských štátov a zároveň na území tých štátov, ktoré poisťovateľ označil v zelenej karte.

Čo je zelená karta?
Zelenou kartou sa označuje Medzinárodná karta automobilového poistenia, ktorá potvrdzuje platnosť poistenia v zahraničí

Čo biela karta?
Biela karta potvrdzuje platnosť uzatvorenia PZP na území Slovenskej republiky a je povinnosť  sa na výzvu príslušníka Policajného zboru ňou  preukázať .

Čo sú asistenčné služby?
Asistenčnou službou sa rozumie poskytnutie služby súvisiacej s poruchou alebo nehodou motorového vozidla spoločnosťou poskytujúcou asistenčné služby. Rozsah asistenčných služieb  sú závislé od poisťovne  a  sú uvedené v prílohe k zmluve.

< späť

Kliknite sem pre získanie ponuky - Poistenie auta

e.i.com, s.r.o.
Poľnohospodárska 27
821 07 Bratislava - Vrakúňa

Mob.:
+421 903 451 099

E-mail:
eicom.poistenie@gmail.com

Copyright © 2014 poistitesa.sk. Všetky práva vyhradené.